Kyusho Ju-Jutsu Ryu Aiki Budo  Sweden

Martial Arts Luleå Ju Jutsu Klubb 


                  


Welcome to 

LULEÅ JU JUTSU

Martial Arts Luleå
Kyusho Ju Jutsu Ryu

Aiki Budo

Sweden Internationel


Ju Jutsu Sverige

Självförsvar  Självskydd

Luleå Ju Jutsu Klubb

SBI     Kamp Sport Luleå 

LULEÅ JU JUTSU KLUBB


LULEÅ ENERGI ARENAN


JU JUTSU

BUDO KLUBBKYUSHOSHIN

KYUSHOSHIN JU JUTSU

LULEÅ

LULEÅ JU JUTSU